Audacem fortuna iuvat - Odvážnému štěstí přeje

Mgr. Ilona Nohelová, advokátka

Praha
☎ 724 303 271

ilonanohelova@seznam.cz

Občanské právo

Občanské právo hmotné

 • náhrada škody na zdraví (odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění)
 • problematika ochrany osobnosti
 • spotřebitelské vztahy a práva spotřebitele (uzavření smlouvy, smlouvy uzavírané na dálku, odstoupení od smlouvy, smlouvy uzavřené mimo provozovnu)
 • vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy (zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů, vydržení)
 • sousedské vztahy
 • věcná břemena, služebnosti aneb věcná práva k věci cizí (věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti, právo cesty, apod.)
 • právo zástavní a zadržovací (zástavní smlouva)
 • předkupní právo a právo zpětné koupě
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • právní služby v dědických věcech - závěti a vydědění (zajištění sepsání závěti notářem, listiny o vydědění, posouzení a vymáhání nároků z dědického řízení, odmítnutí dědictví, ochrana oprávněného dědice)
 • sepis, kontrola a revize občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, směnné, darovací, nájemní, smlouvy o půjčce, smlouvy mandátní, smluva o smlouvě budoucí, apod.)
 • vymáhání pohledávek z občanskoprávních vztahů smírem i soudní cestou
 • postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručení, uznání dluhu, prominutí dluhu, započtení pohledávek, dohoda o narovnání, smlouva o zajišťovacím převodu práva

Občanské právo procesní

 • zastupování fyzických i právnických osob v řízení před soudy, v rozhodčím a exekučním (vykonávacím) řízení
 • sepis návrhů na zahájení řízení, žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků (odvolání, odpor, námitky, dovolání, obnova řízení a žaloba pro zmatečnost)
 • sepis ústavní stížnosti
 • zkrácené rozkazní řízení (sepis platebního rozkazu, směnečného a šekového platebního rozkazu, odporu a námitek)