Audacem fortuna iuvat - Odvážnému štěstí přeje

Mgr. Ilona Nohelová, advokátka

Praha
☎ 724 303 271

ilonanohelova@seznam.cz

Obchodní právo

 • sepis, kontrola a revize smluv (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o přepravě, smlouva o nájmu dopravního prostředku, smlouva o zprostředkování, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o tichém společenství, leasingová smlouva, smlouva o koupi najaté věci, licenční smlouva a další)
 • vznik, změna a zánik obchodněprávních závazkových vztahů (jednání o uzavření smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, odstoupení od smlouvy, odstupné, zmaření smlouvy, započtení pohledávek)
 • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů smírem i soudní cestou
 • zajištění závazků (ujednání o smluvní pokutě, ručení a uznání závazku)
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení v obchodněprávních vztazích, odpovědnost za vady
 • zastupování fyzických osob = podnikatelů i právnických osob v řízení před soudy, v rozhodčím a exekučním (vykonávacím) řízení
 • sepis návrhů na zahájení řízení, žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků v obchodněprávních sporech(odvolání, odpor, námitky, dovolání, obnova řízení a žaloba pro zmatečnost)
 • zkrácené rozkazní řízení (sepis platebního rozkazu, směnečného a šekového platebního rozkazu, odporu a námitek) v obchodněprávních sporech
 • zakládání obchodních společností (společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, akciová společnost) a změny v nich (firma, sídlo, předmět podnikání, jednatelé, právní forma atd.) včetně zajištění sepisu zakladatelských dokumentů a jejich změn notářem
 • zastupování v řízení
 • zastupování v řízení ve věcech veřejného (obchodního) rejstříku
 • před živnostenským úřadem
 • snížení/zvýšení základního kapitálu, převod obchodního podílu, zřizování zástavních práv k obchodním podílům, majetkové vypořádání obchodních společností
 • převod (prodej) podniku a nájem podniku
 • problematika nekalé soutěže (právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži)
 • právo směnečné a šekové (směnka jako zajišťovací institut, směnka vlastní, směnka cizí, sepis návrhu na vydání směnečného a šekového platebního rozkazu a odporu, zastupování v řízení před soudem)
 • cenné papíry (smlouvy o cenných papírech – smlouvy o převodech cenných papírů, obstaravatelské smlouvy, smlouvy o úschově, správě, uložení a obhospodařování cenných papírů, smlouvy o zastavení cenných papírů)